A2 – taseme inglise suhtluskeele täienduskoolitus

A2 – taseme inglise suhtluskeele täienduskoolitus

– Kesk 2a, Sillamäe (28.10.2019 – 30.09.2020).

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppe kogumaht: 200 ak. t. (auditoorne – 150 a.t., iseseisvat tööd – 50 a.t.).

Toimumise koht:
– Kesk 2a, Sillamäe (28.10.2019 – 30.09.2020).

Koolituse maksumus: 2475,00€.

Õpiväljundid:
– saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, autori seisukohtadest, saab aru ilukirjanduslikest tekstidest;
– oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvatel teemadel, samuti esseed, aruannet, referaati ja (ameti)kirju;
– oskab selgelt ja ladusalt väljenduda mitmesugustel oma huvivaldkonna teemadel inglise keelt emakeelena kõnelejaga;
– oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma seisukohti ning kaaluda erinevate võimaluste tugevaid ja nõrku külgi.

Õpingute alustamise tingimused.
Inglise keelt õppida soovivad isikud, kelle olemasolev inglise keele oskustase võimaldab õppida valitud tasemel; või täiskasvanud, kes on lõpetanud A1 taseme inglise keele kursuse.

Õppe sisu: igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi: intensiivne kõnekeele praktika – arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, suurendatakse sõnavara, mida saavutatakse uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamisega spetsiaalselt modelleeritud küsimustes ja pidevas suhtlemises.Tunnid on huvitavad ja mitmekesised, mis lubavad kiiresti kohaneda keelekeskkonnaga, arendada keelelist mõtlemist ja ületada keelebarjääre.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018