B2 – taseme eesti keele kursus

B2 – taseme eesti keele kursus

– Koorti 5, Tallinn (22.08.2019 – 17.04.2020).

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppe kogumaht: 250 ak. t. (auditoorne – 125 a.t., iseseisvat tööd – 125 a.t.).

Koolituse maksumus: 1500,00€.

Õppekava: Õppekava B2-eesti keel

Õpiväljundid:
– saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, autori seisukohtadest, saab aru ilukirjanduslikest tekstidest;
– oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvatel teemadel, samuti esseed, aruannet, referaati ja (ameti)kirju;
– oskab selgelt ja ladusalt väljenduda mitmesugustel oma huvivaldkonna teemadel eesti keelt emakeelena kõnelejaga;
– oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma seisukohti ning kaaluda erinevate võimaluste tugevaid ja nõrku külgi.

Õppe sisu: igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi: intensiivne kõnekeele praktika – arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, suurendatakse sõnavara, mida saavutatakse uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamisega spetsiaalselt modelleeritud küsimustes ja pidevas suhtlemises.Tunnid on huvitavad ja mitmekesised, mis lubavad kiiresti kohaneda keelekeskkonnaga, arendada keelelist mõtlemist ja ületada keelebarjääre.

Koolitaja:
Lija Langemets
Kõrgharidus: vene keel eesti koolides, Tartu Ülikool.
Töökogemus eesti keele õpetajana üle 18 aastat.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018