B2 – taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

B2 – taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

– Koorti 5, Tallinn (18.04.2019 – 17.04.2020);
– Peetri 26, Paldiski (02.09.2019 – 31.08.2020);
– Peetri 26, Paldiski (09.09.2019 – 30.07.2020).

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppe kogumaht: 400 ak. t. (auditoorne – 200 a.t., iseseisvat tööd – 200 a.t.).

Koolituse maksumus: 2440,00€.

Õpiväljundid:
– saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, autori seisukohtadest, saab aru ilukirjanduslikest tekstidest;
– oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste huvi pakkuvatel teemadel, samuti esseed, aruannet, referaati ja (ameti)kirju;
– oskab selgelt ja ladusalt väljenduda mitmesugustel oma huvivaldkonna teemadel eesti keelt emakeelena kõnelejaga;
– oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti, selgitada oma seisukohti ning kaaluda erinevate võimaluste tugevaid ja nõrku külgi.

Õpingute alustamise tingimused:
– keeleoskuse taset kontrollitakse enne kursuse algust kirjaliku ülesandega või testi täitmisega;
– või Innove B1 taseme riigikeele eksami sooritamise sertifikaat;
– või eesti keele B1 taseme kursuse läbimise kohta sertifikaadi esitamine.

Õppe sisu: igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi: intensiivne kõnekeele praktika – arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, suurendatakse sõnavara, mida saavutatakse uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamisega spetsiaalselt modelleeritud küsimustes ja pidevas suhtlemises.Tunnid on huvitavad ja mitmekesised, mis lubavad kiiresti kohaneda keelekeskkonnaga, arendada keelelist mõtlemist ja ületada keelebarjääre.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018